Vad vi gör på vintern, och resten av året

Underhåll och renoveringar

Vi arbetar ständigt med att underhålla och renovera Göta kanal för att den ska hålla i många år framöver och kunna fortsätta vara ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. När farleden stänger i slutet av september börjar istället vår säsong för vinterarbeten. Då arbetar vi bland annat med att byta ut gamla bryggor, foga slusskammare och bygga nya slussportar. Vi uppdaterar även el och hydraulik och undersöker och åtgärdar eventuella läckage.

För att vissa vinterarbeten ska kunna genomföras behöver delar av kanalen ibland tömmas på vatten och sedan fyllas igen. Det kan då ge nya spännande perspektiv för dig som besökare att få se hur kanalanläggningen ser ut under vattnet!

Att vi kallar det vinterarbeten är heller inte hela sanningen. Även under sommarhalvåret genomför vi regelbundet löpande underhåll och vissa renoveringar som passar bättre under den varmare tiden på året. Och målet är hela tiden att Göta kanal ska vara en trygg och säker anläggning för alla som vistas här.

Tömda kanalsträckor 23/24

Östergötland

Heda slussar - Carl Johans slusstrappa:
Tömt i stort sett hela vintern.

Carlsborgs övre - Carlsborgs nedre slussar: 
Tömt i stort sett hela vintern.

För övriga sträckor planeras ingen tömning eller sänkning. 

Västergötland

Jonsboda bro - Norrkvarns nedre sluss:
Tömt i stort sett hela vintern.

För övriga sträckor planeras ingen tömning eller sänkning. 

 

Vanliga frågor

Varför lägger ni så mycket tid och pengar på att renovera Göta kanal?

Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. Det är något som både vår ägare, staten, och svenska folket vill bevara för framtiden. Göta kanal lockar ungefär tre miljoner besökare varje år och är därmed en stor motor i den svenska besöksnäringen. Det tycker vi är viktigt att lägga tid och energi på.

Hur ofta byter ni ut slussportarna?

Eftersom Göta kanal har 58 slussar behöver vi byta eller renovera några slussportar varje år. Ibland behöver vi tillverka en helt ny port och ibland är det bara trädetaljerna som behöver bytas ut. Det är ett mödosamt arbete som kräver en stor investering, och alla portar byggs i vår verkstad i Berg av våra duktiga kanalreparatörer. 

För att förhindra översvämningar finns dessutom ett antal stämportar längs kanalsträckan, främst på långa raka sträckor och vid broar. De fungerade från början som en automatisk stängningsanordning vid läckage eftersom vattensuget gjorde att de slog igen av sig själva. Nu för tiden är stämportarna även nödvändiga vid reparationer, för att undvika att kanalen behöver tömmas på allt för stora mängder vatten. 

Vad kostar en ny slussport?

En helt ny slussport med gjutjärnsdetaljer kostar ungefär en miljon kronor att bygga och sätta på plats. I den siffran räknas allt från produktion av själva porten, till frakt och kranlyft av både den nya och gamla porten. 

Är det ni som har hand om underhållet av broarna över Göta kanal?

Både Ja och nej. Göta kanalbolag äger vissa av broarna över Göta kanal och ansvarar då även för underhållet av dem. Men både Trafikverket och olika kommuner äger också broar som korsar Göta kanal, och för de broarna ansvarar de själva för underhållet. Under sommaren är det dock Göta kanalbolags ansvar att öppna och stänga broarna för båttrafiken. 

Skörd av vattenpest i Motala

Projekt blå roxen

Insatser mot vattenpest

Den som gått Göta kanals under senare år har nog inte kunnat missa att höra talas om vattenpest, som är en invasiv art med långa och slingrande stjälkar. Även om det inte går att helt bli av med den problematiska växten görs stora insatser för att minska mängden växtlighet. Under åren 2023-25 genomförs dessa inom projekt Blå Roxen.

Läs mer

Soluppgång över Tegelbrukets sluss stående

Hur går det med

Göta kanal 2.0

Det har hunnit gå sex år sedan det stora renoveringsprogrammet Göta kanal 2.0 inleddes. Från början planerades för renoveringar i fem år, men längs vägen har nya behov visat sig. 

AB Göta kanalbolags ägare, svenska staten, har beslutade 2021 att satsa ytterligare 83 miljoner på renoveringen av det historiska byggnadsverket. Tack vare det kan nu de mest omfattande renoveringarna sedan kanalen byggdes slutföras. 2022 var det sista riktiga året i Göta kanal 2.0, men vissa av projekten löper över flera år och kommer inte att vara helt klara förrän våren 2024.

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

Visningsbild slussportsbyte

Läs mer

Våra renoverings- och underhållsprojekt

 

Strandskoning

Strandskoning

Strandskoning består av olika typer av stensättningar längs kanalens båda sidor och har ursprungligen funnits längs hela Göta kanal. Dess funktion är att hålla kanalkanterna intakta och skydda mot olika typer av erosion vid svallvågor och andra slitage längs vattenlinjen. På många sträckor har strandskoningen förstörts på grund av mångårigt slitage och ökande kraftiga svall från stora båtar. Under vintern 20/21 sker strandskoning längs sträckan Söderköping - Tegelbruket.

Kajrenovering Sjötorp etapp 2

Kajrenovering Sjötorp etapp 2

Hösten 2016 rasade en mindre del av kajen i hamnbassängen i Sjötorp. Cirka 30 meter av den totala kajen om 150 meter renoverades då under stor tidspress. Vid arbetet konstaterades att hela kajen var i mycket dåligt skick och att rasrisk finns om inget görs. Därför projekterades renovering av resterande 120 meter och arbetet upphandlades under sommaren 2017. Arbetet startades under oktober 2017 och slutförs i mars 2018.

Bigravar

Renovering av bigravar

Längs kanalens sidor där omlandet är lägre än kanalytan löper så kallade bigravar. En bigrav är ett stort och djupt dike dit även mindre dikessystem leds. Bigraven leder ut vatten från kanalområdet till större naturliga vattendrag. Funktionen är mycket viktig för att ta hand om vatten vid eventuella läckage från kanalen men också för att omlandet inte ska få för högt ”vattentryck/portryck” som kan skada kanalbanken. Under 2017 inventerades samtliga bigravar och resultatet visade på ett mycket stort renoveringsbehov.

Forsvik etapp 2

Forsvik etapp 2

Inför kanalsäsongen 2020 stod etapp 2 i Forsvik färdig. Södra kajen är nu renoverad och en ny brygga har byggts till en längd av 45 meter. Tack vare detta finns det nu plats för ytterligare 10 båtar. Det har även snyggats upp på land och en grillplats finns tillgänglig för besökarna. I och med detta är samtliga delprojekt i Forsvik färdigställda, såväl södra som norra kajen.

Ledmurar Tåtorp

Ledverk Tåtorp

Göta kanal har inlopp från sjön Viken i Tåtorp. Vid inloppet är sjön grund och med lösa sediment på botten. För att inloppet till kanalen inte ska slamma igen byggdes murar ut i sjön till djupare vatten. Murarna fungerar som en förlängning av kanalen ut i sjön och kallas ledmurar/ledverk. Dessa har länge varit i stort behov av renovering då de påverkats mycket av tiden och de påfrestningar som sjön skapar i form av svall och isar. Projektet startade i februari 2018 och var ett av få projekt som även kunde genomföras under kanalsäsongen. Det beräknas färdigställas under hösten 2018.

 

2017 största renoveringsåret

2017 - Största renoveringsåret

I pengar räknat är 2017 att bli det största året under hela Göta kanal 2.0, hela 150 miljoner kronor. För arbetet med många av dessa insatser tecknades ramavtal med de tekniska konsultbolagen Cowi och WSP. Förutom de insatser som genomfördes under vinterhalvåret 2016/17 påbörjades planerings- och projekteringsarbete inför renoveringsinsatserna 2017/18.

Ny gästbrygga Sjötorp

Ny gästbrygga i Sjötorp

I våras stod en ny gästbrygga redo i Varvsbassängen, Sjötorp. Bryggan är 100 meter lång och rymmer cirka tio båtar långsides. Vid bryggan finns tillgång till så väl el som vatten och gästerna har nära till allt som sommaridyllen Sjötorp har att erbjuda. Detta har varit en väldigt välkomnad nyhet hos våra båtgäster!

 

Tätning Vargklyftan

Tätning läckage Vargklyftan

För att täta ett läckage vid Vargklyftan användes en teknik där en 220 meter lång, spontad, vägg trycktes ned 4,20 meter i marken.

Klämmans sluss före renovering

Akut renovering vid Klämmans sluss

Den mest akuta renoveringsinsatsen under vintern 2016/17 skedde i anslutning till Klämmans sluss, mitt mellan Norsholm och Söderköping. Undersökningar visade att markförhållandena var instabila och landmassor hade rasat ut i kanalfåran vilket gjort den till en trång passage för båtarna. En omfattande insats bestående av markförstärkning, strandskoning (stenbeläggning på kanalens innersidor), renovering av vingmurar samt återställning av kanalprofilen genomfördes därför.

Förbättrade markförhållanden Vargklyftan

Förbättrade markförhållanden Vargklyftan

Markförhållanden för Göta kanals passage vid Vargklyftan, öster om Söderköping, är problematiska. Därför genomfördes en höjning av kanalvallen som tillsammans med kompletterande erosionsskydd och så kallad nålning har gett bättre markförhållanden. Även ett nytt bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar bidrar till att förbättra områdets stabilitet långsiktigt. Arbetet färdigställdes inför kanalsäsongen 2017. De insatser som genomförts här för att förbättra markförhållandena är ett bra typexempel på liknande insatser som kommer att genomföras på fler platser längs kanalen under de närmaste åren.

Nivåindikator sluss

Nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal

När Göta kanal byggdes höggs romerska siffror in i murarna vid slussar och broar för att slussvakten skulle kunna hålla koll på att kanalen höll rätt vattennivå. För lite vatten innebär risk för stora fartyg att få bottenkänning och för hög vattennivå medför risk för skador på kanalanläggningen då vattnet rinner över och skapar erosion. 2016/17 genomfördes ett projekt med nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal. Peglarna, som nivåindikatorerna kallas, kan liknas vid en vertikal linjal och underlättar för dagens slussvärdar att säkerställa en säker kanalfärd för båtarna i kanalen.

Sluss inifrån

Dammsäkerhet

Utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv måste risker för, och omfattning av, eventuella översvämningar minimeras. Därför genomfördes ett läckagetest vid Hårstorpsdammen i centrala Motala våren 2016. Klämmans sluss, väster om Söderköping, renoveras och tas i permanent drift och utrustas dessutom med automatiserad manövrering På sikt kommer denna sluss att fjärrmanövreras vilket är unikt för Göta kanal då samtliga slussar hittills krävt lokal manövrering. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är att återinföra bruket av stämportar. Där Kungs Norrby, Borensberg, är först ut.

Avvatning bigrav

Avvattning

För att kanalanläggningen ska fungera optimalt och slitaget minimeras måste vattenflöden i omgivningarna fungera. Korrekt fungerande avvattningssystem är även nödvändiga för att ge rätt förutsättningar för olika renoveringsprojekt inom Göta kanal 2.0. Återställning och förbättringar av dikningsföretag, bigravar (öppna diken längs kanalen) samt kulvertar under kanalen krävs för att hantera dagens vattenflöden samt framtida, ökande nederbördsmängder som prognostiseras i SMHI:s framtidsstudier.

Genomförda arbeten våren 2016:
- Stabilisering av mark och kulvert vid Mariehov, Söderköping.
- Dikesrestaurering vid Klevbrinken, Söderköping.
- Tapplucka för vattenreglering vid Tegelbruket, Söderköping införs som ett komplement till befintliga avtappningsmöjligheter.

Tapplucka på slussport

Tappluckor renoveras i Östergötland

När Göta kanal byggdes under tidigt 1800-tal anlades tappluckor längs med hela kanalen. Dessa används för att snabbt kunna tömma en avgränsad del av kanalen på vatten samt för att sänka vattennivån vid höga vattenflöden. Tidens tand har påverkat luckorna och därför genomfördes ett stort projekt för att säkerställa luckornas funktion längs 

Avstängd dragväg

Dragvägar

Dragvägarna längs kanalen användes ursprungligen för oxar och hästar som drog fartyg på kanalen. Idag är de populära cykelleder och vandringsstråk. På grund av problematiska markförhållanden behöver dragvägarna på flera ställen stabiliseras och/eller återställas. Våren 2016 återställdes en delvis raserad dragväg i centrala Motala och efter det åtgärdades dragvägarna vid Norsholm samt sträckan Klevbrinken-Duvkullen, väster om Söderköping.

Rasad vingmur

Vingmurar renoveras längs hela Göta kanal

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen/bron. Inventering visade att många av dessa behövde renoveras då de var i olika stadier av förfall. Under de tre pilotrenoveringar av vingmurar som genomfördes 2015/16 för att prova ut olika metoder utvecklades en egen metod där betongblock som liknar legobitar bygger upp de nya vingmurarna. Under kommande vintrar renoverades sedan ett större antal vingmurar längs hela Göta kanal i ett stort projekt.

Soluppgång över Göta kanal

2016 - Första fasen

Under den första fasen av Göta kanal 2.0 prioriterades akuta insatser för att kanalen skulle vara farbar på ett tillfredsställande sätt, samt säkerhetsarbeten utifrån den nya dammsäkerhetslagen (2014:214). Inventering, fördjupande analyser, projektering och upphandling inför kommande arbeten genomfördes också.

Nyrenoverad vingmur

Vingmurar

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen/bron. Samtliga har inventerats och många av dessa kommer att behöva renoveras. En unik, egenutvecklad renoveringsmetod har under våren 2016 provats på vingmurarna vid Brunnby, Ljungs Västra och Kungs Norrby, båda öster om Borensberg. Utfallet blev lyckat och samtliga vingmurar med renoveringsbehov kommer att åtgärdas inom renoveringsprojektet Göta kanal 2.0.

Erosion av kanalkanten

Erosion

För att förhindra erosion krävs löpande underhåll av kanalens strandskoning (invändig stenbeläggning av kanalens sidor). Våren 2016 genomfördes strandskoning vid Vassbacken/Stång samt Hajstorp, båda i Västergötland. Ytterligare insatser våren 2016, för att förhindra erosion, var tätning av kanalbanken vid Venneberga, Söderköping samt erosionsskydd vid Borensberg. Fler insatser för att förhindra erosion längs kanalen kommer att fortlöpa under hela projekttiden.

 

 

Vi renoverar för framtiden

Slussvaktarbostaden Duvkullen övre

 

Slussvaktarbostaden Duvkullen övre efter renovering