Kugghjul på slussport i Göta kanal

Hantering av personuppgifter

För oss på AB Göta kanalbolag är det viktigt att alla som vi har kontakt med känner sig trygga och kan lita på att vi hanterar deras personuppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. Här beskriver vi därför hur vi hanterar dina personuppgifter.

Dataskyddsförordningen (ibland även kallad GDPR) reglerar hur dina personuppgifter får hanteras. Förordningen är till för att förhindra kränkning av din personliga integritet genom felaktig behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får därför bara behandlas om de uppfyller de principer och krav som finns i dataskyddsförordningen.

 

Dataskyddsförordningen
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning

 

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är uppgifter eller en kombination av uppgifter som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Exempel på det är:

Namn, adress och andra kontaktuppgifter
Bilder och ljudupptagningar
IP-nummer
Registreringsnummer

AB Göta kanalbolag hanterar personuppgifter i form av prenumerationer för nyhetsbrev, anmälningar till evenemang, vid biljettförsäljning, försäljning av trädfadderskap och liknande. Vilken information vi hanterar om dig beror på vad du anmält dig till eller vilken service du använt.

 

Insamling av personuppgifter
Vi samlar in och behandlar personuppgifter som:

- du själv lämnar till oss när du kommunicerar med oss, till exempel vid prenumerationer, anmälningar och annan kommunikation.

- den organisation eller företag du arbetar för, och som vi samarbetar med, lämnar i form av kontaktuppgifter utifrån din yrkesroll.

- används i tjänster som till exempel basetool.se, databasen bakom vår webbplats.

- skapas via cookies när du besöker vår webbsida. (Cookies är små textfiler som webbplatsen begär att få spara på din dator. Inga personuppgifter sparas hos oss genom denna funktion).

 

Kategorier av personuppgifter som samlas in
Nedan beskrivs de kategorier av personuppgifter som kan behandlas, och exempel på personuppgifter inom varje kategori.

Personbeskrivning: Namn
Platsdata: Adress
Kontaktuppgifter: Telefonnummer, e-post
Etnicitet: Nationalitet
Livsstilsrelaterad data: Medlemskap/prenumerationer
IT-relaterad data: Cookies

 

Användning av personuppgifter och lagligt stöd för hanteringen
Följande beskriver varför vi samlar in och använder personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter i samband med biljettköp av kanalbiljetter, anmälningar som trädfadder, prenumerationer på våra nyhetsbrev, anmälningar om intresse för lediga kanalhus, anmälningar till evenemang m m.

Rättslig grund: Detta sker genom samtycke när du skickar in/matar in dina uppgifter i det aktuella anmälningsformuläret, biljettsystemet eller databasen för t ex lediga kanalhus.

I vissa fall åberopar vi Intresseavvägning som rättslig grund. Det sker i de fall du som individ eller den arbetsgivare/organisation du företräder har ett pågående samarbete med oss som kräver att vi behandlar dina kontaktuppgifter för att skicka ut information, inbjudningar och liknande.

 

Spara personuppgifter
Vi sparar som grundprincip dina personuppgifter bara så länge det behövs för att fullgöra ändamålet. Sedan ska uppgifterna tas bort. 

 

Lämna ut dina personuppgifter
Personal inom AB Göta kanalbolag kommer att ta del av dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i kring eventuella biljettköp, anmälningar och liknande. 
Ett anlitat personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt AB Göta kanalbolag.
Polisen eller annan myndighet för att följa svensk lag.

 

Skydda personuppgifter
Vi arbetar aktivt med att skydda din personliga integritet. Säkerhetsarbetet omfattar skydd för personer, information, och IT-infrastruktur.

AB Göta kanalbolag arbetar aktivt med informationssäkerhet för att förebygga och förhindra att informationen sprids till obehöriga eller går förlorade, och att upptäcka om så ändå sker. Åtkomst till dina uppgifter ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

 

Dina rättigheter
Du har rätt att veta hur vi hanterar dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger dig större rättigheter över dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen.

Se Kontaktuppgifter för information om vem du ska kontakta.

Följande rättigheter har du:

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära registerutdrag en gång per år, där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. AB Göta kanalbolag ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Rätt till rättelse
AB Göta kanalbolag har ett ansvar för att den information vi behandlar om dig är korrekt. Om du upptäcker felaktigheter har du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan onödigt dröjsmål rättas. Upplever du att det saknas uppgifter som är relevanta har du också rätt att lämna synpunkter på det.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du har i vissa fall rätt att kräva att få uppgifter om dig raderade. Detta gäller exempelvis när du tidigare har lämnat ett samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter.

Rätten att få uppgifter raderade gäller inte när vi behandlar dina uppgifter för att följa lagar som kräver att vi behandlar personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:

När du anser att dina uppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse. Då kan behandlingen begränsas under den tid som utredningen pågår hos oss.

När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla dina data under den tid som kontrollen pågår. Se Rätt att göra invändningar

Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut dina personuppgifter till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Begränsning av behandling gäller inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Rätt att flytta personuppgifter
Rätten att flytta information (dataportabilitet) innebär att du kan begära ut dina uppgifter för att flytta information till någon annan leverantör. Den gäller enbart i de fall då du har gett ett samtycke eller ingår ett avtal samt själv tillhandahållit informationen. 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering
Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som får rättsliga följder för dig eller som i betydande grad påverkar dig.

Ett automatiserat beslutsfattande är dock tillåtet om du gett ett samtycke, om det är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal eller om det är tillåtet enligt lagen, såvida lämpliga skyddsåtgärder tas för att skydda dina rättigheter och friheter. Upplever du att du blivit föremål för ett automatiserat beslutsfattande på felaktiga grunder, ta kontakt med Dataskyddsombudet.

 

Cookies
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror, vars funktion är att förbättra våra webbplatser för dig som användare och ge oss statistik över användandet av webbplatserna. Cookies skickas från vår webbserver och sparas lokalt på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:

 • Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app
 • Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på datorn tills du raderar dem eller de upphör att gälla
 • Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker
 • Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida

De cookies vi använder finns där för att förbättra de tjänster vi erbjuder dig. Generellt kategoriserar vi dem enligt följande:

 • Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ, och tjänsterna skulle inte fungera utan dem.
 • Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. 
 • Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte.
 • Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och dina data trygga och säkra, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster är dessa cookies nödvändiga.
 • Marknadsföringscookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.
  • Automatiserad marknadsföring: Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, kan vi förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.
  • Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida, vilket ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. 
  • Annonsering: Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).

Inställningar för användning och omfattning av cookies kan oftast ändras i din webbläsare. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk dock på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

 

Anmälan av överträdelse (klagomål)
Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter
Personuppgiftsansvarig AB Göta kanalbolag
Om du har frågor eller synpunkter kring hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att ta kontakt med oss. Ansvarig kontaktperson är ekonomichef Maria Elken Person. 

Telefon växel: 0141-20 20 50
E-post: info@gotakanal.se

Postadress
AB Göta kanalbolag 
Box 3
591 21  Motala

 

Kontaktuppgifter till Datainspektionen
Du har även rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Fax: 08-652 86 52

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm