Rasad kaj i Varvsbassängen

Renovering av kajras i Sjötorp

I samband med att kajen i Sjötorp projekterades för kommande renovering rasade en del av kajen då området tömdes på vatten inför en besiktning i oktober 2016. I början av januari, efter noggrann projektering, inleddes arbetet med att återställa kajen efter raset.

Historiskt sett har olika delar av kajen renoverats i olika omgångar vilket har försvårat arbetet med att förstå hur den cirka 200 år gamla konstruktionen från början var bygd. För att få ledtrådar har delar av kajen försiktigt monterats ner. Nedre delen av kajmuren har bedömts vara stabil och kommer därför att behållas intakt.

Båttrafiken på Göta kanal ska inte påverkas av renoveringsinsatserna och därför är projektet uppdelat i två delar. Under vårvintern renoveras/förstärks de cirka 35 meter av kajen som är direkt påverkade av raset. Den andra delen av renoveringen inleds efter kanalsäsongens slut 2017 och då förstärks resterande cirka 155 meter av kajen.

Göta kanalbolag kände till att kajen var i dåligt skick men det är ändå överraskande att kajen var i så dåligt som projekteringen inför återställningsarbetet har visat. Svåra markförhållanden i kombination med en generellt svag kaj ligger bakom problemen.

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt