Söderköpings sluss under renovering 2016

Renovering av Söderköpings sluss

Våren 2016 genomförds så kallad jetinjektering vid Söderköpings sluss för att stabilisera markförhållandena runt slussen. Metoden innebär att hål borras ner i marken, där ett hålrum skapat av vattentryck fylls med betong. Varje betongpelare har en diameter på en meter och de drygt 100 underjordiska pelarna skapar tillsammans en tät, stabiliserande mur vid slusskonstruktionen.

 

Söderköping 2016-03-01

Arbetet med jetinjektering pågår för fullt vid Söderköpings sluss. Just nu bygger man även upp en tillfällig väg/bro av cellblock i kanalen. Detta gör man för att maskinerna som utför jetinjekteringen måste stå på ett helt plant underlag samt för att reducera belastningen på slussens undergrund. Cellblocken som används har dimensionen 500*1200*2400 mm. Stockmattor och körplåtar ska sedan placeras ovanpå blocken. 

 

Cellblock som används vid renoveringen av Söderköpings sluss

 

På bilderna kan man se hur cellblocken transporteras för att sedan läggas på plats. På marken i slussbotten har man redan borrat hålen som senare ska jetinjekteras. På bilderna syns även ett av flera diken som har grävts ur för att transportera bort rester från jetinjekteringen, så kallad ”slurry”, som består av cement, lera och vatten. Slurryn neutraliseras till en icke basisk lösning och provtagning sker innan överskottsvatten släpps ut i kanalen. Resterna transporteras till en godkänd deponi med hjälp av containrarna som står uppställda.

 

Cellblocken transporteras ned i slussen och läggs på plats.

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt