Ny kanalbank i Söderköping
Renovering av kajen i Söderköping
Ny brygga i Söderköping

Vinterarbeten Söderköpings sluss till Tegelbruket

I Söderköping börjar man bli van med att det byggs vid Göta kanal vintertid. Det här var tredje vintersäsongen som större renoveringsinsatser gjordes på kanalsträckan genom kommunen. Arbetet den här vintern gällde den 1,5 km långa sträckan från Söderköpings sluss till Tegelbrukets sluss. Precis som vid övriga projekt innebar det att kanalens ursprungliga profil återställdes och att sträckan fick nytt erosionsskydd i form av strandskoning. Den omfattande renoveringen påbörjades i oktober 2020 och genomfördes som planerat under hösten och vintern 2020, samt under våren 2021. 

För att ta reda på huruvida området från Söderköping sluss till Tegelbrukets sluss var i behov av renovering genomförde Göta kanalbolag mätningar i området. Dessa visade att det fanns stort behov av renovering för att uppfylla de krav som specificeras i dammsäkerhetsdirektivet.

Därför bestämdes det att renoveringen både skulle innefatta att se över kanalvallens tätkärna och därefter täta den vid behov. I projektet ingick även att återställa vinkeln på kanalprofilen genom ny strandskoning på sträckan mellan slussen i Söderköping och Tegelbrukets sluss. Syftet var att på så sätt säkerställa säkerheten för Göta kanals båtgäster och landbesökare, och samtidigt bevara det historiska byggnadsverk som är Göta kanal.

 

Marken sämre än beräknat

Som i många andra projekt visade det sig att en del av marken var i ännu sämre skick än beräknat.
– Det är de 150 metrarna närmast slussen på södra sidan där kanalbanken visat sig vara mycket sämre än vi trodde, berättar Stefan Ljungblad, anläggningschef på Göta kanalbolag. Där har vi fått tänka om helt och göra en annan konstruktion än den vi tänkt från början.

Anledningen till att marken blivit dålig är att platsen är och har varit den plats där passagerarbåtar vänder. Det har gjort att erosionsskyddet och kanalvallens tätkärna blivit skadade, och nu behövde återställas helt. Men nu när projektet är klart kan det konstateras att hela kanalbanken blivit otroligt mycket starkare än innan, troligtvis starkare än den någonsin varit. 

Detta innebär också att kanalbanken nu är tät på södersidan mot Söderköping, vilket kommer att göra stor skillnad under kanalsäsongen. Tidigare har läckagen tvingat slussvärdarna att börja varje dag med att tappa vatten från sträckan innan Söderköping och fylla på österut. Detta har även behövt göras löpande under öppettid, något man nu slipper och som kommer innebära mindre väntan för båttrafiken. 

 

Ny brygga

I projektet ingick också en renovering av den östra gästhamnsbryggan vid Söderköping sluss. Arbetet innebar framförallt att en ny, bredare, brygga byggts vilket gett ett mycket trevligt promenadstråk. Syftet är att öka attraktiviteten och användarvänligheten för alla som besöker Göta kanal. Vid bryggan, som kommer ha plats för 2 passagerarbåtar och 4-5 fritidsbåtar, har även en ny septiktömning installerats. 

På norra sidan av kanalen har möjligheten att kliva av passagerarbåtar förbättrats. Tidigare var det mer av en stig här, men nu finns en ordentlig gångväg hela vägen till Tegelbruket. Dessutom har ett nytt breddavlopp vid Tegelbrukets kulvert byggts. 

 

Sista etappen 2021-22

Kommande vinter planeras för den sista etappen av arbetena runt Söderköping. Då är det sträckan Söderköpings sluss till Klevbrinken som ska återfå sin ursprungliga kanalprofil och funktion. Men redan under sommaren 2021 kommer förberedelserna att börja märkas. Det är tillfälliga byggvägar som kommer att påbörjas, för att de ska vara klara i god tid till att själva projektet sätter igång i oktober. 

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt