Söderköpings sluss ovanifrån

Söderköping - sista etappen

I Söderköping har man fått vänja sig vid att det byggs vid Göta kanal, främst under vintertid. Vintern 21/22 var det dock dags att göra ett sista ryck för att färdigställa hela sträckan genom centrala Söderköping. Precis som de tidigare åren bestod arbetet av att återställa kanalens ursprungliga profil och ge sträckan ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial.

 

Det som till största delen var ett ganska vanligt rutinprojekt, fick dock lite extra kryddor i form av hästar och en återfunnen medeltida kyrka. 

Hästkrafter gör jobbet 

Till att börja med behövde en del träd avverkas på norra sidan av kanalen för att ge plats åt byggtrafiken. I dialog med kommunekologen i Söderköping och en representant från Länsstyrelsen märktes träd i området ut i följande kategorier:

Avverkas: Träd som ansetts avverkningsbara för att förbättra för bakomvarande träd, för att fallrisk föreligger eller för att trädet står i kanalen. Här ingår även en hel del träd av den invasiva arten Svarttall som kommunen kommer att avverka på samma gång.
Stammas upp: Förbättrande åtgärder på träd.
Högstubbe: Dött träd som från nu verkar för insekter och fåglar.

På grund av områdets känsliga karaktär och det bitvis begränsade utrymmet, skedde all avverkning till fots och utdragningen genomfördes med hjälp av häst. 

 

Höjningar för att återta rätt nivå

Längs sträckan Söderköpings sluss till Klevbrinken har kanalbank, kajer, brygga, dockportar och docka höjts upp. Detta för att återta rätt nivå i hela området längs kanalen. Lite mer konkret innebär det att murverket in till dockan samt muren runt dockan höjts, så att båtarna ska kunna docka med fullt djup i kanalen. Det innebär också att stenkajen vid magasinen samt marken vid gästhamnsbryggan höjts upp till samma nivå, och att en ny bryggkonstruktion med förstärkt palissad mot kanalbanken har byggts. 

 

Sista delen strandskoning

Precis som tidigare år har kanalprofilen återställts även här, och även den har fått ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Den totala längden på strandskoningen som gjorts är 1 200 meter och för att kunna skapa den behövde 17 500 kubikmeter schakt, med en totalvikt på 33 000 ton, hanteras. Den nya strandskoningen består sedan av 9 000 ton nytt strandskoningsmaterial och 4 000 nålar, som slagits ned för att hindra materialet från att glida ner. 

 

 

 

 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt