Båt på väg in under E4-bron i Norsholm

Stora förändringar i Norsholm

I Norsholm har den ursprungliga dragvägen från tidigt 1800-tal successivt rasat ut i kanalen på grund av problematiska markförhållanden. Vågsvallet från dagens båtar fortsätter att ”äta sig in” i kanalbanken och kanalfåran blir därmed bredare och bredare och skadorna mer omfattande. Dagens strandlinje har succesivt förflyttats cirka 20 meter jämfört med den ursprungliga. Sedan länge finns en alternativ dragväg anlagd men som inte följer kanalen.

Nu är det dags att återställa den ursprungliga kanalprofilen och dragvägens sträckning. Därför har Göta kanalbolag anlitat Ramböll och NCC för att genomföra detta omfattande återställningsarbete. Renoveringsinsatserna utförs på södra sidan av kanalen på båda sidor om brofästet till E4-bron.

Som första steg läggs två avskärande tätvallar tvärs över kanalen. Därefter pumpas vattnet bort på det ca 600 meter långa arbetsområdet. När kanalen är tömd inom arbetsområdet, kommer det torv, jord och krossmaterial som rasat ut i kanalen dras tillbaka så att ursprunglig kanalprofil i möjligaste mån återskapas. Därefter vibreras, med hjälp av en stor grävmaskin, cirka 3000 stycken, 20 meter långa färska granar ner, för att stabilisera området. Metoden kallas för bankpålning. Träpålarna skapar en stabil grund, varifrån den nya kanalbanken byggs av bergkrossmaterial i flera olika fraktioner varvat med ett så kallat geonät mellan de olika lagren. Detta för att hålla ihop konstruktionen och fördela lasttrycket. På kanalvallen byggs sedan den nya dragvägen utmed kanalen.

Sträckan utanför Norsholm varit den enda längs Göta kanal som inte haft någon åtkomst direkt från land. Det kan vara avgörande om exempelvis en båt skulle behöva assistans på just den här platsen. I och med att den ursprungliga dragvägen nu återställs åtgärdas det problemet.

Arbetet kommer att kräva mycket maskininstatser och lastbilsleveranser av såväl timmerstockar som krossmaterial. Därför kommer den befintliga dragvägen inom arbetsområdet att vara avstängd för allmänheten under hela entreprenadtiden. Under hela perioden, oktober – april, kommer även vattennivån på sträckan Norsholm-Bråttom att vara sänkt ca 1,5 meter. Arbetet påbörjades i slutet av oktober och hela projektet kommer att vara färdigställt till kanalöppningen 2017. Projektet är ett av de mest komplicerade som genomförs inom hela renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 och beräknas omsätta 25 miljoner kronor.

Översikt Norsholms arbetsområde. Den ojämna kanalbredden vittnar om att kanalen har breddats på grund av markerosion.  

Skylten som visar Göta kanals segelfria höjd stod tidigare på land. Här illustreras tydligt hur kanalen äter sig in på omkringliggande mark. 

Till höger om stenläggningen gick den ursprungliga dragvägen som nu ska återställas efter årtionden under vattenytan. 

Vatten pumpas bort för att torrlägga den 600 meter långa arbetsytan. 

Några av de cirka 3000 granar som används för att skapa stabilare markförhållanden så att ursprunglig kanalprofil kan återskapas. 

 

Marken har pålats för att en tillfällig väg för arbetsfordon ska kunna upprättas. Den nya dragvägen byggs sedan ovanpå denna grund. 

Grundarbete för att påbörja återställningen av den ursprungliga kanalprofilen. 

En dag längs Göta kanal

Slussportsbyte i Motala sluss

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

Läs mer

Fler av våra renoverings- och underhållsprojekt