Projekt Blå Roxen

Vattenpest - ett evigt gissel?

 

Den som gått Göta kanals under senare år har nog inte kunnat missa att höra talas om vattenpest. Med sina långa och slingrande stjälkar sprider den ut sig och kan ställa till problem om den trasslar in sig i båtens roder och/eller propeller. 

Tyvärr är utsikterna att helt kunna bli av med den invasiva växten mycket små när den väl etablerat sig. Den kan förekomma i små bestånd i en sjö eller ett vattendrag i flera år, för att plötsligt sedan explodera i utbredning och ta över stora områden. Sedan följer ofta en kollaps av det utbredda samhället som åter lägger sig på en lägre nivå, till näsa utbrott. Vattenpesten är alltså här för att stanna, även om utbredningen kommer att gå upp och ner mellan åren.

Det finns åtgärder att göra för att försöka minska mängden växtlighet och därigenom också minska de problem som orsakas för båttrafiken och andra verksamheter. Under åren 2023-25 kommer Göta kanalbolag att genomföra dessa inom projekt Blå Roxen, vars primära syfte är att med hjälp av skörd av vattenpest minska internbelastningen i sjön Roxen.

 

Blå Roxen är ett LOVA-projekt som leds av Linköpings segelsällskap (LSS) i samarbete med Göta kanalbolag, Linköpings Båtklubbars hamnförening (LBH) samt Linköpings Jolleseglarklubb (LJS). 

Logotyper Blå Roxen

 

 

 

Klippning av vattenpest i Göta kanal

 

 

 

Närbild på vattenpest

Elodea canadensis

Vad är egentligen vattenpest?

Vattenpest är en s.k. dybladsväxt som bildar långa slingor med stjälkar. De har centimeterstora blad i kransar runt stjälkarna som kan bli upp till ett par meter långa. Den växer snabbt och kan på kort tid bilda täta bestånd, och det är denna egenskap som gett upphov till det svenska namnet vattenpest. På latin heter växten Elodea canadensis och är klassad som invasiv i Sverige.

Det första fyndet europeiska fyndet gjordes i en damm på Irland 1836, och troligtvis togs den dit från Nordamerika som prydnadsväxt. Därefter har den spridit sig vidare inom Europa. Numer är den väl etablerad i sjöar och vattendrag i hela södra delen av Sverige, och åtgärder för att helt utrota den är inte aktuella.

I Sverige förekommer endast honplantor, och eftersom arten inte sätter frön sprider den sig enbart vegetativt genom avbrutna stamfragment eller turioner (övervintringsorgan) med hjälp av båtar, fiskeredskap, sjöfåglar och strömmande vatten.

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Läs mer

Vad är projekt Blå Roxen?

Projektet Blå Roxen 2023-2025 är en fortsättning på projektet Blå Roxen 2020-2022, och syftar långsiktigt till att minska internbelastningen i sjön Roxen, med hjälp av skörd av den främmande arten vattenpest. Projektet leds av Linköpings segelsällskap (LSS) i samarbete med AB Göta kanalbolag (medfinansiär), Linköpings Båtklubbars hamnförening (LBH) samt Linköpings Jolleseglarklubb (LJS). 

Skörd av vattenpesten gör att den fosfor och kväve som finns i växtmaterialet lyfts upp ur sjön. Därmed reduceras internbelastningen (kväve och fosfor som frigörs från sedimenten) på lång sikt. Näringsämnena som tas bort ur sjön kan dessutom återföras till kretsloppet i form av biogödsel, om växtmaterialet används för att tillverka biogas, eller kompost.

Bidraget från LOVA avser internbelastning, det vill säga övergödning som redan finns i sjön, och projektets mål är därför inte att försöka bekämpa vattenpest. Detta då vattenpesten är mycket svår att bekämpa, och denna typ av skörd troligtvis inte har någon större effekt på själva utbredningen av växten. Projektet strävar istället efter att vidareutveckla lämpliga metoder, samt visa potentialen i, att använda sig av skörd av vattenväxter som blå fångstgröda, för att uppnå bättre vattenkvalitet, tillgänglighet till stadsnära seglingsaktiviteter för alla. 

Planen är att skörda minst 70 ton vattenpest per säsong under projektets 3 år. Detta motsvarar ungefär 2 ton kväve och 300 kg fosfor per år. Och även om det inte är huvudmålet, gör det enorm skillnad för båtlivet i området när så stora mängder växtlighet avverkas. 

Dessutom ska projektet arbeta för att återföra näringsämnena till kretsloppet genom samarbete med lämpligt jordföretag. Målet är att testa olika metoder för kompostering och användningen av det komposterade materialet på ett sätt som inte innebär fara för spridning och som är kostnadseffektivt.

Korta fakta 

Projekttid: 2023-2025

Projektägare: Linköpings segelsällskap (LSS)

Medfinansiär: AB Göta kanalbolag

Övr. samarbetspartners: Linköpings Båtklubbars Hamnförening (LBH) och Linköpings jolleseglarklubb (LJS)

Projektbudget: Ca. 2 miljoner kr

 

Skörd av vattenpest i Göta kanal
Skörd av vattenpest i Göta kanal.

 

Vad kan jag som båtägare göra?

Vattenpesten ställer till stora problem i många svenska vatten och i vårt områden finns den i bland annat i Boren, Norrbysjön, Ljungsjön, Roxen och Göta kanal. Det räcker med att små bitar av växten sprids för att den ska etablera sig i ett nytt vattenområde. Det finns dock saker du som båtägare kan tänka på för att inte bidra till spridningen.

  • Kontrollera och rensa din båt innan den flyttas mellan olika sjöar.
  • Torka av utrustning som dykardräkter, badkläder och fiskeredskap innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm aldrig ut akvarie- eller dammvatten i naturen.
  • Flytta inte växter och djur mellan sjöar.
  • Var försiktig vid hantering av vattenpesten och lämna växtmaterial till förbränning på en återvinningscentral.

 

Källa: Tekniska verken