What we do in wintertime

Winter works on the Göta Canal

Many people think that operations on the Göta Canal cease entirely when the fairway closes for the season. This is of course not really the case. When our boating guests have left and our land visitors have finished their ice cream, our winter works season begins. This is when we perform most renovations, repairs and maintenance of the canal facilities, to keep them in working order for many years to come.

We continuously work with updating electronics and hydraulics, installing new lighting to minimise our use of electricity and finding and repairing any leakages. We also replace old piers, grout lock chambers, build new lock gates and renovate bridges.

In order to allow some of the winter works to be carried out, parts of the canal will sometimes have to be drained and then refilled. This gives visitors an interesting opportunity to see what the canal facilities look like beneath the surface.

Frequently asked questions

What does the Göta Canal Company really do in winter?

When summer is over and the fairway closes, our winter works, our annual maintenance season, begins. The work includes everything from replacing an almost 200 year old lock gate to building an entirely new pier. We also own and operate real estate where a lot of renovation and new production will be happening continuously. We base our work on suggestions and comments from our visitors about their canal experience and we are always working to make the Göta Canal an even better destination to visit.

Why are you investing so much time and money in renovating the Göta Canal?

The Göta Canal is one of Sweden’s most important tourist destinations and constructions. This is something that both our owners, the Swedish Government and the people of Sweden, wish to preserve for the future. The Göta Canal attracts approximately 3 million visitors every year, making it an important driving force in the Swedish tourist industry. We think that it is a worthy investment of both time and energy.

How often do you replace the lock gates?

Since the Göta Canal has 58 locks, we need to replace or renovate a couple of lock gates every year. Sometimes we need to build an entirely new gate and sometimes only the wooden details need to be replaced. It is an arduous task that requires a great investment, all gates are built in our workshop in Berg, by our skilled canal repairmen.

In order to prevent flooding, there are also a number of regulating gates along the canal, especially on long, straight sections and near bridges. They initially worked as automatic regulators in the event of leakage, as the water suction made them shut. Nowadays, the regulating gates are necessary for repairs, to prevent having to drain large amounts of water from the canal.

How much does a new lock gate cost?

An entire new lock gate with cast iron details costs about 1 million SEK to build and install. This number includes everything from production of the gate itself, to logistics and crane lifting of both the old and the new gates.

Are you responsible for maintenance of the bridges across the Göta Canal?

Both yes and no. The Göta Canal Company owns some of the bridges across the Göta Canal and are thus responsible for their maintenance. However, some bridges crossing the canal are owned by local councils and by the Swedish Transport Administration and the respective owners are responsible for maintenance of those bridges. In summer, the Göta Canal Company is responsible for opening and closing bridges to allow boats to pass by.

What other important winter works do you perform?

We line and dredge the banks, thereby protecting the edge of the canal from wear. We grout lock chambers, a momentous task in which we grout the masonry of the locks so that it remains sealed tight. We do it every year at different locks along the canal and it is a task that needs repeating as today’s propellers erode away sediment in the gaps.

Renovation of quays and wing walls is also a project running over several years. The Göta Canal has more than 130 wing walls, many of which are in need of renovation. The work is extensive and sometimes we also, in addition to sealing the quay, need to raise it if it has sunken. A temporary blocking wall made of soil is sometimes required to let us carry out the work.

 

Skörd av vattenpest i Motala

Projekt blå roxen

Insatser mot vattenpest

Den som gått Göta kanals under senare år har nog inte kunnat missa att höra talas om vattenpest, som är en invasiv art med långa och slingrande stjälkar. Även om det inte går att helt bli av med den problematiska växten görs stora insatser för att minska mängden växtlighet. Under åren 2023-25 genomförs dessa inom projekt Blå Roxen.

Läs mer

Soluppgång över Tegelbrukets sluss stående

The largest renovation in history

Göta kanal 2.0

It has been six years since the major renovation program Göta kanal 2.0 began. From the beginning, renovations were planned for five years, but along the way new needs have emerged.

AB Göta kanalbolag´s owner, the Swedish state, has decided in 2021 to invest another 83 million in the renovation of the historic building. Thanks to it, now the most extensive renovations since the canal was built can be completed. 2022 was the last real year in Göta kanal 2.0, but some of the projects run over several years and will not be fully completed until spring 2024.

One day along the Göta Canal

Replacing the lock gates in Motala

 

Kanalreparatörer på botten av en tömd sluss.

One day along the Göta Canal

Replacing the lock gates in Motala

Visningsbild slussportsbyte

 

 

Strandskoning

Strandskoning

Strandskoning består av olika typer av stensättningar längs kanalens båda sidor och har ursprungligen funnits längs hela Göta kanal. Dess funktion är att hålla kanalkanterna intakta och skydda mot olika typer av erosion vid svallvågor och andra slitage längs vattenlinjen. På många sträckor har strandskoningen förstörts på grund av mångårigt slitage och ökande kraftiga svall från stora båtar. Under vintern 20/21 sker strandskoning längs sträckan Söderköping - Tegelbruket.

Kajrenovering Sjötorp etapp 2

Kajrenovering Sjötorp etapp 2

Hösten 2016 rasade en mindre del av kajen i hamnbassängen i Sjötorp. Cirka 30 meter av den totala kajen om 150 meter renoverades då under stor tidspress. Vid arbetet konstaterades att hela kajen var i mycket dåligt skick och att rasrisk finns om inget görs. Därför projekterades renovering av resterande 120 meter och arbetet upphandlades under sommaren 2017. Arbetet startades under oktober 2017 och slutförs i mars 2018.

Bigravar

Renovering av bigravar

Längs kanalens sidor där omlandet är lägre än kanalytan löper så kallade bigravar. En bigrav är ett stort och djupt dike dit även mindre dikessystem leds. Bigraven leder ut vatten från kanalområdet till större naturliga vattendrag. Funktionen är mycket viktig för att ta hand om vatten vid eventuella läckage från kanalen men också för att omlandet inte ska få för högt ”vattentryck/portryck” som kan skada kanalbanken. Under 2017 inventerades samtliga bigravar och resultatet visade på ett mycket stort renoveringsbehov.

Forsvik etapp 2

Forsvik etapp 2

Inför kanalsäsongen 2020 stod etapp 2 i Forsvik färdig. Södra kajen är nu renoverad och en ny brygga har byggts till en längd av 45 meter. Tack vare detta finns det nu plats för ytterligare 10 båtar. Det har även snyggats upp på land och en grillplats finns tillgänglig för besökarna. I och med detta är samtliga delprojekt i Forsvik färdigställda, såväl södra som norra kajen.

Ledmurar Tåtorp

Ledverk Tåtorp

Göta kanal har inlopp från sjön Viken i Tåtorp. Vid inloppet är sjön grund och med lösa sediment på botten. För att inloppet till kanalen inte ska slamma igen byggdes murar ut i sjön till djupare vatten. Murarna fungerar som en förlängning av kanalen ut i sjön och kallas ledmurar/ledverk. Dessa har länge varit i stort behov av renovering då de påverkats mycket av tiden och de påfrestningar som sjön skapar i form av svall och isar. Projektet startade i februari 2018 och var ett av få projekt som även kunde genomföras under kanalsäsongen. Det beräknas färdigställas under hösten 2018.

 

2017 största renoveringsåret

2017 - Största renoveringsåret

I pengar räknat är 2017 att bli det största året under hela Göta kanal 2.0, hela 150 miljoner kronor. För arbetet med många av dessa insatser tecknades ramavtal med de tekniska konsultbolagen Cowi och WSP. Förutom de insatser som genomfördes under vinterhalvåret 2016/17 påbörjades planerings- och projekteringsarbete inför renoveringsinsatserna 2017/18.

Ny gästbrygga Sjötorp

Ny gästbrygga i Sjötorp

I våras stod en ny gästbrygga redo i Varvsbassängen, Sjötorp. Bryggan är 100 meter lång och rymmer cirka tio båtar långsides. Vid bryggan finns tillgång till så väl el som vatten och gästerna har nära till allt som sommaridyllen Sjötorp har att erbjuda. Detta har varit en väldigt välkomnad nyhet hos våra båtgäster!

 

Tätning Vargklyftan

Tätning läckage Vargklyftan

För att täta ett läckage vid Vargklyftan användes en teknik där en 220 meter lång, spontad, vägg trycktes ned 4,20 meter i marken.

Klämmans sluss före renovering

Akut renovering vid Klämmans sluss

Den mest akuta renoveringsinsatsen under vintern 2016/17 skedde i anslutning till Klämmans sluss, mitt mellan Norsholm och Söderköping. Undersökningar visade att markförhållandena var instabila och landmassor hade rasat ut i kanalfåran vilket gjort den till en trång passage för båtarna. En omfattande insats bestående av markförstärkning, strandskoning (stenbeläggning på kanalens innersidor), renovering av vingmurar samt återställning av kanalprofilen genomfördes därför.

Förbättrade markförhållanden Vargklyftan

Förbättrade markförhållanden Vargklyftan

Markförhållanden för Göta kanals passage vid Vargklyftan, öster om Söderköping, är problematiska. Därför genomfördes en höjning av kanalvallen som tillsammans med kompletterande erosionsskydd och så kallad nålning har gett bättre markförhållanden. Även ett nytt bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar bidrar till att förbättra områdets stabilitet långsiktigt. Arbetet färdigställdes inför kanalsäsongen 2017. De insatser som genomförts här för att förbättra markförhållandena är ett bra typexempel på liknande insatser som kommer att genomföras på fler platser längs kanalen under de närmaste åren.

Nivåindikator sluss

Nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal

När Göta kanal byggdes höggs romerska siffror in i murarna vid slussar och broar för att slussvakten skulle kunna hålla koll på att kanalen höll rätt vattennivå. För lite vatten innebär risk för stora fartyg att få bottenkänning och för hög vattennivå medför risk för skador på kanalanläggningen då vattnet rinner över och skapar erosion. 2016/17 genomfördes ett projekt med nya nivåindikatorer längs hela Göta kanal. Peglarna, som nivåindikatorerna kallas, kan liknas vid en vertikal linjal och underlättar för dagens slussvärdar att säkerställa en säker kanalfärd för båtarna i kanalen.

Sluss inifrån

Dammsäkerhet

Utifrån ett dammsäkerhetsperspektiv måste risker för, och omfattning av, eventuella översvämningar minimeras. Därför genomfördes ett läckagetest vid Hårstorpsdammen i centrala Motala våren 2016. Klämmans sluss, väster om Söderköping, renoveras och tas i permanent drift och utrustas dessutom med automatiserad manövrering På sikt kommer denna sluss att fjärrmanövreras vilket är unikt för Göta kanal då samtliga slussar hittills krävt lokal manövrering. Ytterligare en säkerhetsåtgärd är att återinföra bruket av stämportar. Där Kungs Norrby, Borensberg, är först ut.

Avvatning bigrav

Avvattning

För att kanalanläggningen ska fungera optimalt och slitaget minimeras måste vattenflöden i omgivningarna fungera. Korrekt fungerande avvattningssystem är även nödvändiga för att ge rätt förutsättningar för olika renoveringsprojekt inom Göta kanal 2.0. Återställning och förbättringar av dikningsföretag, bigravar (öppna diken längs kanalen) samt kulvertar under kanalen krävs för att hantera dagens vattenflöden samt framtida, ökande nederbördsmängder som prognostiseras i SMHI:s framtidsstudier.

Genomförda arbeten våren 2016:
- Stabilisering av mark och kulvert vid Mariehov, Söderköping.
- Dikesrestaurering vid Klevbrinken, Söderköping.
- Tapplucka för vattenreglering vid Tegelbruket, Söderköping införs som ett komplement till befintliga avtappningsmöjligheter.

Tapplucka på slussport

Tappluckor renoveras i Östergötland

När Göta kanal byggdes under tidigt 1800-tal anlades tappluckor längs med hela kanalen. Dessa används för att snabbt kunna tömma en avgränsad del av kanalen på vatten samt för att sänka vattennivån vid höga vattenflöden. Tidens tand har påverkat luckorna och därför genomfördes ett stort projekt för att säkerställa luckornas funktion längs 

Avstängd dragväg

Dragvägar

Dragvägarna längs kanalen användes ursprungligen för oxar och hästar som drog fartyg på kanalen. Idag är de populära cykelleder och vandringsstråk. På grund av problematiska markförhållanden behöver dragvägarna på flera ställen stabiliseras och/eller återställas. Våren 2016 återställdes en delvis raserad dragväg i centrala Motala och efter det åtgärdades dragvägarna vid Norsholm samt sträckan Klevbrinken-Duvkullen, väster om Söderköping.

Rasad vingmur

Vingmurar renoveras längs hela Göta kanal

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen/bron. Inventering visade att många av dessa behövde renoveras då de var i olika stadier av förfall. Under de tre pilotrenoveringar av vingmurar som genomfördes 2015/16 för att prova ut olika metoder utvecklades en egen metod där betongblock som liknar legobitar bygger upp de nya vingmurarna. Under kommande vintrar renoverades sedan ett större antal vingmurar längs hela Göta kanal i ett stort projekt.

Soluppgång över Göta kanal

2016 - Första fasen

Under den första fasen av Göta kanal 2.0 prioriterades akuta insatser för att kanalen skulle vara farbar på ett tillfredsställande sätt, samt säkerhetsarbeten utifrån den nya dammsäkerhetslagen (2014:214). Inventering, fördjupande analyser, projektering och upphandling inför kommande arbeten genomfördes också.

Nyrenoverad vingmur

Vingmurar

Alla sluss- och brokonstruktioner längs Göta kanal har skyddande vingmurar som leder in till slussen/bron. Samtliga har inventerats och många av dessa kommer att behöva renoveras. En unik, egenutvecklad renoveringsmetod har under våren 2016 provats på vingmurarna vid Brunnby, Ljungs Västra och Kungs Norrby, båda öster om Borensberg. Utfallet blev lyckat och samtliga vingmurar med renoveringsbehov kommer att åtgärdas inom renoveringsprojektet Göta kanal 2.0.

Erosion av kanalkanten

Erosion

För att förhindra erosion krävs löpande underhåll av kanalens strandskoning (invändig stenbeläggning av kanalens sidor). Våren 2016 genomfördes strandskoning vid Vassbacken/Stång samt Hajstorp, båda i Västergötland. Ytterligare insatser våren 2016, för att förhindra erosion, var tätning av kanalbanken vid Venneberga, Söderköping samt erosionsskydd vid Borensberg. Fler insatser för att förhindra erosion längs kanalen kommer att fortlöpa under hela projekttiden.

 

 

 

 

Slussvaktarbostaden Duvkullen övre efter renovering