nationell cykelled nr 7

Göta kanalleden

Göta kanalleden är en 220 km lång cykelled som går längs hela Göta kanal, genom sju kommuner fördelade på två regioner. Till stora delar sträcker den sig längs den befintliga dragvägen, men runt sjöarna och genom städer och samhällen har den anpassats för ökad säkerhet och komfort. Start och mål är Söderköping/Mem vid Östersjön och Sjötorp/Mariestad vid Vänern. Kombinationen cykel och båt är en viktig framgångsfaktor för cykelleden och en båttransport över Vättern binder ihop östra och västra sidan. 

Ledhuvudmannagruppen

Samarbetet kring Göta kanalleden

Cykelleden är inte bara är mycket turistiskt attraktiv. Den är även klassificerad utifrån kvalitetskriterier för nationella cykelleder som finns framtagna i Cykelleder för rekreation och turism, klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning, version 2.0 (TRV 2017:145) samt Vägledning för regional cykelvägvisning (TRV 2015:032). Detta innebär att den på strategisk och övergripande nivå koordineras av en ledhuvudmannagrupp. I denna är kommunerna Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping och Söderköping representerade. Ledhuvudman är AB Göta kanalbolag. 

 

Logotyper Samverkan Destination Göta kanal

 

Vad är en nationell cykelled?

De största cykellederna i Sverige är klassade som Nationella cykelleder för rekreation och turism. Det innebär att de håller högkvalitet och trafiksäkerhet, och att de har ett brett utbud av upplevelser och service längs sträckan. För att du enkelt ska kunna hitta rätt, är de skyltade med rödvita skyltar från båda håll. 

 

Bild på skylt för nationell cykelled

AB Göta kanalbolags roll

Som ledhuvudman ansvarar Göta kanalbolag för att sammankalla ledhuvudmannagruppen och infrastrukturgruppen. Det är också ledhuvudmannen som samordnar rapportering till Trafikverket, marknadsföring och kommunikation, samt drift- och utvecklingsarbete kopplat till cykelleden. 

 

Kommunernas roll

Primärkommunerna, det vill säga Mariestads kommun, Töreboda kommun, Karlsborg kommun, Motala kommun, Norrköping kommun, Linköping kommun och Söderköping kommun ingår även i nätverket Samverkan Destination Göta kanal. I arbetet ingår därför att delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen.

Respektive kommun ansvarar och beslutar om följande insatser: 

• Drift och underhåll

• Vägvisningsskyltar

• Besiktning

• Destinationsutveckling och marknadsföring

 

Regionala turismorganisationernas roll

Region Östergötland och Turistrådet Västsverige ansvarar för att i samverkan med ledhuvudmannen, kommunerna och de lokala destinationsbolagen delta i destinations- och produktutveckling, internationell marknadsföring, PR och kommunikation i och för Göta kanal cykelled. I uppgiften ingår även att delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen. 

 

Trafikverkets roll

Trafikverket beslutar om utmärkning av leden och ska därför tillfrågas vid förändring av cykelledens sträckning. Trafikverket beslutar även om klassificering av cykelled för turism och rekreation. Trafikverket deltar som adjungerad (det vill säga med talesrätt men utan rösträtt) i ledhuvudmannagruppen och deltar i form av nationell myndighet med ansvar för långsiktig planering för alla trafikslag samt som väghållare för delsträckor av Göta kanal cykelled.

Som väghållare ansvarar Trafikverket för:

• förvaltning, drift och underhåll av leden på statligt vägnät.

• behandling och utmärkning av leden då leden etableras samt vägvisning till närliggande sevärdheter som tillkommer.