National cycle route no 7

The Göta Canal trail

The Göta Kanal trail is a 220 km long cycle path that runs along the entire Göta Canal, through seven municipalities divided into two regions. The major part runs along the existing towpath, but around the lakes and through towns and communities it has been adapted for increased safety and comfort. Start and finish are Söderköping/Mem by the Baltic Sea and Sjötorp/Mariestad by Lake Vänern. The combination of bike and boat is an important success factor for the bike trail, and a boat transport across Lake Vättern connects the east and west sides.

The trail organisation

The cooperation around the Göta Canal trail

The cycle path is not only very touristically attractive, it is also classified based on quality criteria for Swedish national cycle routes. This means that it is coordinated on a strategic and overall level by a trail organization. In this, the municipalities of Mariestad, Töreboda, Karlsborg, Motala, Linköping, Norrköping and Söderköping are represented. The leader is AB Göta kanalbolag. 

 

Logotyper Samverkan Destination Göta kanal

 

What is a National cycle route?

The largest cycle routes in Sweden are classified as National cycle routes for recreation and tourism. This means that they maintain high quality and traffic safety, and that they have a wide range of experiences and service along the route. to make it easy to find the right way, they are signposted with red and white signs in both directions.

 

Bild på skylt för nationell cykelled

AB Göta kanalbolags roll

Som ledhuvudman ansvarar Göta kanalbolag för att sammankalla ledhuvudmannagruppen och infrastrukturgruppen. Det är också ledhuvudmannen som samordnar rapportering till Trafikverket, marknadsföring och kommunikation, samt drift- och utvecklingsarbete kopplat till cykelleden. 

 

Kommunernas roll

Primärkommunerna, det vill säga Mariestads kommun, Töreboda kommun, Karlsborg kommun, Motala kommun, Norrköping kommun, Linköping kommun och Söderköping kommun ingår även i nätverket Samverkan Destination Göta kanal. I arbetet ingår därför att delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen.

Respektive kommun ansvarar och beslutar om följande insatser: 

• Drift och underhåll

• Vägvisningsskyltar

• Besiktning

• Destinationsutveckling och marknadsföring

 

Regionala turismorganisationernas roll

Region Östergötland och Turistrådet Västsverige ansvarar för att i samverkan med ledhuvudmannen, kommunerna och de lokala destinationsbolagen delta i destinations- och produktutveckling, internationell marknadsföring, PR och kommunikation i och för Göta kanal cykelled. I uppgiften ingår även att delta i gemensamma arbetsmöten anordnade av ledhuvudmannen. 

 

Trafikverkets roll

Trafikverket beslutar om utmärkning av leden och ska därför tillfrågas vid förändring av cykelledens sträckning. Trafikverket beslutar även om klassificering av cykelled för turism och rekreation. Trafikverket deltar som adjungerad (det vill säga med talesrätt men utan rösträtt) i ledhuvudmannagruppen och deltar i form av nationell myndighet med ansvar för långsiktig planering för alla trafikslag samt som väghållare för delsträckor av Göta kanal cykelled.

Som väghållare ansvarar Trafikverket för:

• förvaltning, drift och underhåll av leden på statligt vägnät.

• behandling och utmärkning av leden då leden etableras samt vägvisning till närliggande sevärdheter som tillkommer.