Historisk bild av slussvaktarfamilj

Livet som sluss- eller brovakt

För att fartygen ska kunna passera genom slussarna måste slusskamrarna fyllas och tömmas på vatten. I början gjordes det med bommar, men redan 1847 försågs samtliga slussar med gångspel med kuggar. Även broarna över kanalen måste öppnas för att fartyg ska kunna passera, och även detta gjordes till att börja med för hand.

 

Öppnandet och stängandet av slussar och broar skötes av speciellt anställda sluss- och brovaktare. Vid varje sluss, bro eller slusstrappa byggdes därför efterhand sluss- och brovaktarbostäder med ett rum och kök. Den enkla bostaden, med uthus och ett trädgårdsland, ingick i lönen tillsammans med en mindre kontant ersättning som var olika stor beroende på om det var en bro, enkelsluss eller dubbelsluss som vaktades.

Ansvaret för slussen eller bron gällde både dag och natt men ofta var vakten tvungen att ha ett jobb vid sidan om, till exempel som timmerman eller stenarbetare, för att få ekonomin att gå ihop. För att fullgöra sin plikt fick han därför ta hjälp av sin familj, och det var inte ovanligt att hustru och barn skötte slussen på dagtid. Därför är det kanske inte så konstigt att slussvaktarsysslan så ofta gick i arv, och det finns flera exempel på slussar som vaktats av samma släkt i över 100 år.

Utöver att öppna slussen hade slussvaktaren också ansvar för vården av sluss- eller broanläggningen, och för att kanalområdet hölls snyggt och prydligt utan några betande djur. Han fick inte nyttja starka drycker och kunde bli avskedad om han sålde såväl brännvin som ”andra starka drycker” till någon.

 

Lönestatistik för kanalverkets sluss- och brovaktare 1917
I nedanstående summor ingår förutom den kontanta lönen, även värdet av bostad, ved och jord.

1 bro 720 kr/år
Enkelsluss 900 kr/år
Enkelsluss med bro 1.035 kr/år
Två sammanbyggda slussar 1.125 kr/år
Två sammanbyggda slussar med bro 1.260 kr/år
Två enkelslussar 1.260 kr/år
Tre sammanbyggda slussar med bro 1.440 kr/år
Fem sammanbyggda slussar med bro 2.025 kr/år
Sju sammanbyggda slussar 2.070 kr/år

 

Slussvaktarbostad  Hulta

Slussvaktarbostaden i Hulta 

 

Instruktioner till sluss- och brovakter

År 1876 fastställde kanaldirektionen en ny instruktion och regler för Betjeningen vid Göta Kanalverk. Sluss- eller brovaktaren fick bland annat inte vara längre från sin station, ”än att han utan dröjsmål kan vederbörligen betjena ankommande fartyg”.

Han skulle också:

"...hafva noga vård öfver sluss och bro, med strängt iakttagande af renhållning invid desamma äfvensom snöskottning, att ej hinder möter för trafiken. – Att ej tillåta någon göra fast vid port eller bom, att med yttersta uppmärksamhet tillse om sluss, bro eller annan kanalens byggnad tillfogas skada genom fartyg och skeppares förvållande, samt då sådant händer, det hos distriktföreståndaren genast, innan fartyget framsläppes, anmäla.”

Allt som allt upptar dessa regler sex sidor och avslutas med en uppmaning om att ha dem uppsatta på väggen.

Göta kanals spännande historia

Besök våra muséer & utställningar

 

Selected filters:

Läs mer

Fler artiklar om Göta kanals historia