Bild av von Platen som yngre

En plikttrogen och kärleksfull brevskrivare

Under von Platens många resor, både längs kanalbygget och utomlands, skrev han regelbundet brev hem. Breven visar hur pliktmedveten han var men de visar också att han var en man med stort samvete. Breven hem till hans hustru och barn visar tydligt att de alltid fanns med honom i hans tankar. Baltzars brev finns bevarade i original i Göta kanalbolags arkiv på Riksarkivet i Vadstena, och en del av dem går även att se och läsa på Kanalmuseet i Sjötorp. Här kan du se ett par korta utdrag. 

 

Til Philip von Platen

Snart är du en yngling och åren löpa fort; då du blir en Man är det ej nog at vara beskedlig, ty är man det inte blir man utkiörd från andra; utan bör man och skynda at förvärfva sig kunskaper för at vara sig och andra til nytta; Först läsa, sedan skrifva och räkna, därefter kan man få lära huru verlden ser ut och huru man skall kunna genom olika tungo-mål tala med olika folkslag, resa til land och siös, bese andra länder. Bygga hus, skepp, Canaler, Slussar och mycket annat som nu du om du är flitig kan få måla och skrifva på papper; försumma ej detta och du skall en dag finna at mitt råd varit dig hälsosamt

 

Baltzar von Platens brev

Min bästa hustru

Ehuru detta brev ej afgår til dig förrän jag kommer til Köpenhamn så nyttiar jag dock den tid jag här tycks få til överflöd på at svara på dit bref av den 29 December som jag här igår emottog. Jag igenkänner däruti din vanliga tilgifvenhet för mig och önskar kunna förtiena den, jag bekänner gierna at jag ofta går til rätta med mig sielf för de många främmande göromål som hindra mig lämna all den omsorg jag borde til hustru och barn, men dessa göromål äro af den art at de för hela samhället äro af vigt och nästan blifvit förda på mig som af et oundvikeligt öde; jag vet väl at du aldrig anser den annat; men dess mer är jag min egen vässt underkastad; man må dock anse saken hur man vil så vore det samhället dock at beklaga där enhvar föredraga sitt enskilta intresse när han vore i stånd at giöra allmän nytta. Denne method är och blir statens ruin. At jag under denna bortovaro har vetat dig på så godt ställe är för mig en synnerlig tillfredsställelse, kunde jag nu äfven bara snart vara hos dig; men sedan jag hunnit hit måste väl resten gå!

 

Bild av originaldokument ur Göta kanalarkivet

Göta kanals spännande historia

Besök våra muséer & utställningar

 

Selected filters:

Läs mer

Fler artiklar om Göta kanals historia