Möte med passagerarbåt

Allmänt
Passagerarfartyg håller ofta en fart på 3-4 knop. Kanalens begränsade djup gör att det inte kan köra fortare. Ligg inte för nära bakom, det kan hända att fartyget måste stanna eller backa. På grund av de strömmar och sug som uppstår är det mycket riskabelt att köra om ett passagerarfartyg.

Möte 

a) Följ eventuella anvisningar från kapten på fartyget. Om kapten inte anvisar på vilken sida mötet ska ske, gäller sjöfartsreglerna. Passera 2-3 m från passagerarfartyget med en fart på ca 4 knop. Det ger bra styrförmåga och bättre kontroll. Ligg inte för nära kanalkanten - kanalen har inte fullt djup där.

b) Om möte sker i en krök, så vill oftast passagerarfartyget ha ytterkurva. Det innebär att möte ibland sker styrbord mot styrbord, d v s fartyget kör "vänstertrafik". Fartyget kan tydliggöra sin avsikt med två korta ljudsignaler (girar babord).


Möte i smala passager

Vid Billströmmen, Spetsnäskanalen och Bergkanalen, är kanalen sprängd i berget. Här är smalt och endast fullt djup i mitten på kanalen, varför möte med passagerarbåt inte är möjligt.

Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte endast ske vid de markerade mötesplatserna. Ligg mitt i kanalen till ca 30 meter från mötande passagerarbåt, gira något SB alternativt BB, möt passagerarbåten på 0,5 meters avstånd med 1-2 knops fart. Var uppmärksam på skepparens signaler!


 

Förtöj ordentligt

Fritidsbåt, som ligger vid brygga eller kaj, måste vara väl förtöjd i för och akter när passagerarbåt passerar. Vid passage sjunker vattnet undan och ett kraftigt sug uppstår. Ha båten väl förtöjd. Man orkar inte hålla i tamparna för hand.


Signaler som används av passagerarfartyg

- passagerarbåt går styrbord (höger) 1 kort • 
- passagerarbåt går babord (vänster) 2 korta • • 
- passagerarbåt backar 3 korta • • •

Passagerarbåtar ger följande signaler före ingång i:
- Billströmmen; två långa och en kort — — • (ostgående), två långa — — (västgående)
- Spetsnäskanalen; en lång ­ (ostgående), tre långa — — — (västgående) 
- Bergkanalen: en lång — (ostgående), två långa — — (västgående)