Frågor och svar

Göta kanal förknippas ofta med sol, båtar och fullt med besökare i gästhamnar och längs dragvägarna. Men vad gör vi egentligen på vintern? Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får. Har du en fråga som du inte hittar svaret på, får du gärna skicka den till oss. 

Vad gör egentligen Göta kanalbolag på vintern?
När sommaren är slut och farleden stänger startar vår säsong för vinterarbeten, det årliga underhållet av kanalen. Det kan vara allt från att byta en nästan 200 år gammal slussport, till att anlägga en helt ny brygga. Vi bedriver även en fastighetsrörelse där mycket renovering och nybyggnation behöver ske löpande. I arbetet utgår vi från våra kunders synpunkter om kanalupplevelsen, och försöker ständigt utveckla Göta kanal till ett ännu bättre besöksmål. 

 

Varför lägger ni så mycket tid och pengar på att renovera Göta kanal?
Göta kanal är ett av Sveriges största besöksmål och byggnadsverk. Det är något som både vår ägare, staten, och svenska folket vill bevara för framtiden. Göta kanal lockar ungefär tre miljoner besökare varje år och är därmed en stor motor i den svenska besöksnäringen. Det tycker vi är viktigt att lägga tid och energi på.

 

Hur ofta byter ni ut slussportarna?
Eftersom Göta kanal har 58 slussar behöver vi byta eller renovera några slussportar varje år. Ibland behöver vi tillverka en helt ny port och ibland är det bara trädetaljerna som behöver bytas ut. Det är ett mödosamt arbete som kräver en stor investering, och alla portar byggs i vår verkstad i Berg av våra duktiga kanalreparatörer. 

För att förhindra översvämningar finns dessutom ett antal stämportar längs kanalsträckan, främst på långa raka sträckor och vid broar. De fungerade från början som en automatisk stängningsanordning vid läckage eftersom vattensuget gjorde att de slog igen av sig själva. Nu för tiden är stämportarna även nödvändiga vid reparationer, för att undvika att kanalen behöver tömmas på allt för stora mängder vatten. 

 

Vad kostar en ny slussport?
En helt ny slussport med gjutjärnsdetaljer kostar ungefär en miljon kronor att bygga och sätta på plats. I den siffran räknas allt från produktion av själva porten, till frakt och kranlyft av både den nya och gamla porten. 

 

Är det ni som har hand om underhållet av broarna över Göta kanal?
Både Ja och nej. Göta kanalbolag äger vissa av broarna över Göta kanal och ansvarar då även för underhållet av dem. Men både Trafikverket och olika kommuner äger också broar som korsar Göta kanal, och för de broarna ansvarar de själva för underhållet. Under sommaren är det dock Göta kanalbolags ansvar att öppna och stänga broarna för båttrafiken. 

 

Vilka andra viktiga vinterarbeten genomför ni?

Strandskoning och muddring, vilket innebär att vi säkrar kanalkanten mot slitage.

Fogning av slussmurar, ett stort arbete som innebär att vi fogar slussmurarna så de är täta. Det görs varje år på olika slussar längs kanalen och är ett återkommande arbete eftersom dagens propellrar eroderar bort sediment i springorna. 

Renovering av kajer och vingmurar, är ett projekt som löper över flera år. Göta kanal har drygt 130 vingmurar där många är i behov av renovering. Arbetet är omfattande och ibland behöver vi förutom att täta också höja kajen om den satt sig. En tillfällig avspärrningsvall av jord kan ibland behöva användas för att arbete ska kunna ske.