Dags för sista etappen i Söderköping

I Söderköping börjar man bli van med att det byggs vid Göta kanal, främst under vintertid. Nu har det blivit dags för den sista sträckan, Söderköpings sluss till Klevbrinken. Precis som tidigare innebär årets arbeten att kanalens ursprungliga profil ska återställas och att sträckan får ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Till viss del började arbetet med att förbereda för tillfälliga byggvägar redan under sensommaren. Majoriteten av arbetena utförs dock under vintersäsongen 2021-2022 när kanalen är helt stängd för båttrafik. Arbetet beräknas vara avslutat 31 mars, och då öppnas hela området återigen för besökare. 

Hästkrafter gör jobbet 

En del träd behöver avverkas på norra sidan av kanalen för att ge plats åt byggtrafiken. I dialog med kommunekologen i Söderköping och en representant från Länsstyrelsen har träd i området märkts ut i följande kategorier:

Avverkas: Träd som ansetts avverkningsbara för att förbättra för bakomvarande träd, för att fallrisk föreligger eller för att trädet står i kanalen. Här ingår även en hel del träd av den invasiva arten Svarttall som kommunen kommer att avverka på samma gång.
Stammas upp: Förbättrande åtgärder på träd.
Högstubbe: Dött träd som från nu verkar för insekter och fåglar.

På grund av områdets känsliga karaktär och att det bitvis är begränsat med utrymme, sker all avverkning till fots och utdragningen görs med hjälp av häst. 

 

Höjningar för att återta rätt nivå

Längs sträckan Söderköpings sluss till Klevbrinken kommer kanalbank, kajer, brygga, dockportar och docka att höjas. Allt för att återta rätt nivå i området längs kanalen. Lite mer konkret innebär det att murverket in till dockan samt muren runt dockan höjs för att båtarna ska kunna docka med fullt djup i kanalen. Det innebär också att stenkajen vid magasinen samt marken vid gästhamnsbryggan kommer att höjas, och en ny bryggkonstruktion med förstärkt palissad mot kanalbanken kommer att byggas. 

 

Sista delen strandskoning

Precis som tidigare år återställs kanalprofilen också på den här sista sträckan, och även den får ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Den totala längden på årets strandskoning är 1 200 meter och för att kunna skapa den behöver 17 500 kubikmeter schakt, med en totalvikt på 33 000 ton, hanteras. Den nya strandskoningen består sedan av 9 000 ton nytt strandskoningsmaterial och 4 000 nålar, som slås ned för att förhindra att materialet glider. 

 

Området avstängt för besökare

Av säkerhetsskäl är arbetsområdet avstängt för besökare under byggtiden. Tyvärr kommer detta att oundvikligt påverka det dagliga livet för de personer som brukar verka och vistas vid kanalhamnen. Exakt hur avspärrningarna är placerade kan ses på kartan nedan.