Sista etappen i Söderköping

I Söderköping har man fått vänja sig vid att det byggs vid Göta kanal, främst under vintertid. Vintern 21/22 var det dock dags att göra ett sista ryck för att färdigställa hela sträckan genom centrala Söderköping. Precis som de tidigare åren bestod arbetet av att återställa kanalens ursprungliga profil och ge sträckan ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial.

 

Det som till största delen var ett ganska vanligt rutinprojekt, fick dock lite extra kryddor i form av hästar och en återfunnen medeltida kyrka. 

Hästkrafter gör jobbet 

Till att börja med behövde en del träd avverkas på norra sidan av kanalen för att ge plats åt byggtrafiken. I dialog med kommunekologen i Söderköping och en representant från Länsstyrelsen märktes träd i området ut i följande kategorier:

Avverkas: Träd som ansetts avverkningsbara för att förbättra för bakomvarande träd, för att fallrisk föreligger eller för att trädet står i kanalen. Här ingår även en hel del träd av den invasiva arten Svarttall som kommunen kommer att avverka på samma gång.
Stammas upp: Förbättrande åtgärder på träd.
Högstubbe: Dött träd som från nu verkar för insekter och fåglar.

På grund av områdets känsliga karaktär och det bitvis begränsade utrymmet, skedde all avverkning till fots och utdragningen genomfördes med hjälp av häst. 

 

Höjningar för att återta rätt nivå

Längs sträckan Söderköpings sluss till Klevbrinken har kanalbank, kajer, brygga, dockportar och docka höjts upp. Detta för att återta rätt nivå i hela området längs kanalen. Lite mer konkret innebär det att murverket in till dockan samt muren runt dockan höjts, så att båtarna ska kunna docka med fullt djup i kanalen. Det innebär också att stenkajen vid magasinen samt marken vid gästhamnsbryggan höjts upp till samma nivå, och att en ny bryggkonstruktion med förstärkt palissad mot kanalbanken har byggts. 

 

Sista delen strandskoning

Precis som tidigare år har kanalprofilen återställts även här, och även den har fått ett nytt erosionsskydd i form av strandskoning med stenmaterial. Den totala längden på strandskoningen som gjorts är 1 200 meter och för att kunna skapa den behövde 17 500 kubikmeter schakt, med en totalvikt på 33 000 ton, hanteras. Den nya strandskoningen består sedan av 9 000 ton nytt strandskoningsmaterial och 4 000 nålar, som slagits ned för att hindra materialet från att glida ner. 

 

 

 

 

 

Här hittades kyrkoruinen

En saknad kyrka har återfunnits

Mitt under bygget, påträffades något som inte är så vanligt vid grävningar på botten av Göta kanal. Grävmaskinisten trodde knappt sina ögon, när delar av ett skelett tittade fram. Arbetet fick pausas och arkeologer från Östergötlands museum kallas till platsen. Det visade sig vara resterna av S:t Ilians kyrka man hade grävt fram, en ruin som legat gömd i 100-tals år. 

S:t Ilians kyrka byggdes i redan slutet på 1200-talet. Under reformationen på 1530-talet plockades kyrkan dock ned, då Söderköping inte ansågs behöva två stadskyrkor. Teglet däremot behövdes i andra byggnader i staden, så det återanvändes.

Ruinen vilade sedan under jorden i 300 år innan det var dags att bygga Göta kanal. Vid kanalgrävningarna påträffades och borttogs de delar av ruinen som låg i kanalens sträckning. Efter det fick ruinen återigen vila och nästan glömmas bort i 200 år,  innan det nu åter grävdes på platsen för kyrkan som kunde ringas in.

Det som nu hittades var rester av murverk, strävpelare och tegelgolv. Men på platsen låg även ett flertal gravar med kvarlevor kvar. Efter att dessa tagits om hand, och platsen dokumenterats, grävdes den åter igen och arbetet kunde fortsätta.