Renovering av Söderköpings sluss

Våren 2016 genomfördes så kallad jetinjektering vid Söderköpings sluss för att stabilisera markförhållandena runt slussen. Metoden innebär att hål borras ner i marken, där ett hålrum skapat av vattentryck fylls med betong. Varje betongpelare har en diameter på en meter och de drygt 100 underjordiska pelarna skapar tillsammans en tät, stabiliserande mur vid slusskonstruktionen.

Uppdatering 2
2016-03-01

Arbetet med jetinjektering pågår för fullt vid Söderköpings sluss. Just nu bygger man även upp en tillfällig väg/bro av cellblock i kanalen. Detta gör man för att maskinerna som utför jetinjekteringen måste stå på ett helt plant underlag samt för att reducera belastningen på slussens undergrund. Cellblocken som används har dimensionen 500*1200*2400 mm. Stockmattor och körplåtar ska sedan placeras ovanpå blocken. 

Byggandet av tillfällig väg av cellblock för att avlasta underlaget.

På bilderna kan man se hur cellblocken transporteras för att sedan läggas på plats. På marken i slussbotten har man redan borrat hålen som senare ska jetinjekteras. På bilderna syns även ett av flera diken som har grävts ur för att transportera bort rester från jetinjekteringen, så kallad ”slurry”, som består av cement, lera och vatten. Slurryn neutraliseras till en icke basisk lösning och provtagning sker innan överskottsvatten släpps ut i kanalen. Resterna transporteras till en godkänd deponi med hjälp av containrarna som står uppställda.


 

Uppdatering 1
2016-02-19

I dagsläget har man precis börjat borra sig ner i marken, som kan ses på bilderna nedan. På bilderna ses även en grävmaskin som tar hand om de massor som kommer upp i samband med borrningen. Även den station som blandar betongen skymtas på bilderna.