Om Göta kanal 2.0

Göta kanal 2.0 är namnet på det renoveringsprojekt som Göta kanalbolag och ägaren, staten, fattat beslut om att genomföra. Det är de mest omfattande insatserna som genomförts sedan kanalen invigdes 1832.

Projektet är en förutsättning för att Göta kanalbolag ska kunna fortsätta svara upp mot uppdraget att bevara det kulturhistoriska byggnadsverket. Renoveringsprojektet Göta kanal 2.0 innebär att stora delar av den ursprungliga kanalkonstruktionen ska renoveras. Arbetet kommer inte att påverka båttrafiken och farleden hålls öppen som vanligt under sommarhalvåret.

Säkerhet
Idag ställer det moderna samhället andra krav på säkerhet och en ny dammsäkerhetslag från 2014 ligger till grund för en stor del av de insatser som nu planeras. De 200 år som förflutit sedan kanalen byggdes har satt sina spår och omfattande arbete krävs för att kanalen ska bevaras och kunna fortsätta vara en viktig motor för svensk besöksnäring.

Drygt 500 mkr investeras
Omfattande förstudier visar på brister i den 200 år gamla konstruktionen och renoveringsarbetet inleddes vintern 2015/16. Projektet totalt väntas omsätta över 500 miljoner kronor och ta mer än fem år. Därtill kommer ökade, kontinuerliga underhållsinsatser för att säkra kanalanläggningen långsiktigt. 

Pressreleaser om Göta kanal 2.0 hittar du i vårt pressarkiv.

Vill du ha löpande information om hur projektet framskrider, anmäl dig till vår nyhetsbrev här.