Kanalbanken i Motala

På sträckan Motala sluss till Charlottenborgsbron genomfördes under våren 2016 en omfattande renovering av kanalen. Arbetet innebär att gång- och cykelvägar spärrades av.

Förstärkningsarbeten pågår av dragväg och kanalkanter samt rensning från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan kommer gång- och cykelvägar att vara avspärrade på kanalens båda sidor fram till kanalöppning i maj 2016. I samband med renoveringsarbetet kommer även trappan vid Baltzar von Platens grav att och förstärkas och därför kommer även området runt graven att vara helt avspärrat. Arbetet är anläggningstekniskt komplicerat och tidsplanen är tuff. Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver.

Delar av arbetet inför kommande kanalsäsong har sitt ursprung i de upptäckter man gjorde i samband med att kanalen tömdes på vatten hösten 2015. Tömningen gjordes bland annat för att få svar på om vatten tränger in från Hårstorpsdammen i Motala Ström, vilket man kunde konstatera att det inte gjorde. Däremot upptäcktes andra svagheter på sträckan bland annat ett skred som nu ska åtgärdas och stabiliseras. Arbetet är även ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag utför för att säkra Göta kanal. Renoveringen i Motala är en förutsättning för att kunna öppna kanalen till sommaren 2016.