Miljöpolicy

Det vi utgår ifrån
Miljöfrågorna tillhör oss alla. Vi inom AB Göta kanalbolag är beredda att efter bästa förmåga möta miljöområdets utmaningar. Det gör vi av hänsyn inte bara till vår egen verksamhet utan som en del av allas gemensamma ansvar för vår framtid.

Att kanalen under sin 190 kilometer långa sträckning från Sjötorp vid Vänern till Mem i Östersjön passerar två regioner och sju kommuner innebär särskilda utmaningar. Utgångspunkten är att se hela området som ett ‑ med samma mål och ambitioner kring det viktiga miljöarbetet.

För oss är det viktigt att utbilda våra fast anställda i miljöansvar och ha tydliga rutiner som är lätta att följa även för vår säsongspersonal. Det är genom ökad kunskap och medvetenhet om vår miljöpolicy – även hos leverantörer och kunder ‑ som vårt miljöarbete kan få önskad effekt.

I vår strävan att vara ett gott föredöme utarbetar vi även rutiner för att informera våra kunder om våra olika miljöförbättringsarbeten och så snart det bara är möjligt kommer vi att ställa motsvarande miljökrav på alla våra leverantörer.

Vi utgår från den så kallade försiktighetsprincipen
Försiktighetsprincipen innebär att man tar "det säkra före det osäkra", och betraktar en eventuell miljö- eller hälsorisk som en risk, även om det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis. Det innebär att okunskap inte ska få användas som anledning för att låta bli ett förebyggande arbete.

Vårt övergripande mål är att agera med hållbar utveckling i fokus.
Med det menas en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I detta ingår även att vi ska verka för biologisk mångfald.

Det här vill vi uppnå
Inom AB Göta kanalbolag är vår ambition att hålla en stark miljöprofil så att många kommande generationer ska få ta del av det fantastiska, kulturhistoriska byggnadsverk som Göta kanal är.

Följande mål ser vi som de viktigaste beståndsdelarna i en hållbar miljöpolicy:
· Vi ska sträva efter att Göta kanal ska vara en miljö av hög kvalitet som inte bidrar till några hälsorisker på grund av vatten-, mark-, eller luftföroreningar eller genom buller, försurning eller andra störningar.
· Vi ska minska vår energiförbrukning och sträva efter ett endast använda förnyelsebara energikällor.
· Vi ska bedriva ett hållbart skogsbruk och värna om de kulturmiljövärden som finns inom vårt verksamhetsområde.

 

Miljöpolicy
Ladda ner vår Miljöpolicy, PDF