Avvattning

För att kanalanläggningen ska fungera optimalt och slitaget minimeras måste vattenflöden i omgivningarna fungera. Korrekt fungerande avvattningssystem är även nödvändiga för att ge rätt förutsättningar för olika renoveringsprojekt inom Göta kanal 2.0.  Återställning och förbättringar av dikningsföretag, bigravar (öppna diken längs kanalen) samt kulvertar under kanalen krävs för att hantera dagens vattenflöden samt framtida, ökande nederbördsmängder som prognostiseras i SMHI:s framtidsstudier.

Genomförda arbeten våren 2016:

  • Stabilisering av mark och kulvert vid Mariehov, Söderköping.
  • Dikesrestaurering vid Klevbrinken, Söderköping.
  • Tapplucka för vattenreglering vid Tegelbruket, Söderköping införs som ett komplement till befintliga avtappningsmöjligheter.