Insatser höst-vinter 2016-17

Förbättring av markförhållande
Markförhållanden för Göta kanals passage vid Vargklyftan, öster om Söderköping, är problematiska. Därför genomförs höjning av kanalvallen som tillsammans med kompletterande erosionsskydd och så kallad nålning ger bättre markförhållanden. Även nya bräddavlopp, diken, bigravar och kulvertar bidrar till att förbättra områdets stabilitet långsiktigt. Arbetet kommer att vara avslutat innan kanalsäsongen 2017.

Stora förändringar i Norsholm
I Norsholm rasade den historiska dragvägen succesivt ner i Göta kanal under 1900-talets mitt på grund av problematiska markförhållanden. Dagens strandlinje ligger omkring 20 meter bort jämfört med när kanalen invigdes. Nu vidtas omfattande åtgärder för att återställa/förstärka marken så att kanalen och dragvägen återfår sitt ursprungliga utseende.

Rekordår 2017
2017 är det år då störst investeringar kommer att göras inom projektet Göta kanal 2.0. Projektet växlar upp i omfattning och fler konsulter kopplas in i arbetet. Nu pågår förberedelser och projekteringar inför de omfattande investeringsprojekten.