Hoppa till textinnehållet
Fritidsbåtar på Göta kanal i Sjötorp. Foto: Göran Billeson

Bra att veta inför din Göta kanalfärd

Söderköpings gästhamn i Göta kanal. Foto: Göran Billeson

Övernattning

De bästa övernattningsplatserna är gästhamnarna. Där finns nödvändig service. Rådgör gärna med slussvakten om du tänker övernatta vid en brygga vid någon sluss eller bro. Det kan vara olämpligt om en passagerarbåt passerar under natten.

Slusstrappan i Berg

Väntetider

I slusstrappor, som Carl-Johan i Berg och Borenshult i Motala, kan det vid hög trafik vara ett par timmars väntetid. Det beror på att vi under en viss tid slussar båtar i en riktning, innan vi ställer om vattnet i slusstrappan för slussning åt andra hållet.


Under vissa perioder på säsongen sköter samma vakt flera slussar och broar på en sträcka av kanalen. Det kan innebära en viss väntetid på sluss- och broöppning. Öppettiderna kan begränsas vid större evenemang som äger rum på eller i anslutning till kanalen.

 

Turordning vid slussning. För att utnyttja utrymmet i slussen på bästa sätt, avgör slussvakten vid behov i vilken ordning båtarna ska gå in i slussen.

 

Yrkestrafik har företräde vid slussar och broar. Du kan därför få vänta tills passagerarbåten har passerat slussen.
 

Oväder kan medföra väntetid

Vid åskväder avbryts eller senareläggs slussning och broöppning på grund av säkerhetsskäl.

 

Vid kraftig vind kan besvärlig avdrift uppstå vid slussning. Det är båtägarens eget ansvar att avgöra om han skall slussa vid sådana förhållanden.

 

Väntetider, som uppstår pågrund av fel på kanalanläggningen eller andra yttre omständigheter, berättigar inte till ersättning.

Badning i kanalen

Ta gärna ett dopp, men för din egen säkerhets skull är det inte tillåtet att bada närmare än 50 m från slussar och broar. Orsaken till säkerhetsavståndet vid bad är att det blir kraftiga strömmar när en sluss töms eller fylls och att våra broar är rörliga.

Kanalens djup

Max djupgående för båt är 2,82 meter, men tänk på att detta gäller kanalens mitt och att djupet minskar hastigt mot sidorna med en lutning på ca 30 grader. Det är därför inte fullt djup vid bryggor i anslutning till slussar och broar.

Fartbegränsningar

I de grävda delarna av kanalen är högsta tillåtna hastighet 5 knop. Vid högre hastigheter drar båten upp svall som sliter på kanalbanken. Den tid man tjänar in på att åka för fort, förlorar man senare, eftersom vi beräknar när båtar ska ankomma och anpassar vårt arbete efter det. Fjärrstyrda broar öppnas därför inte förrän en båt som kör 5 knop skulle vara framme. Har man kört fortare får man vänta.

Intern VHF

Slussvärdarna på Göta kanal använder VHF för intern kommunikation på egen frekvens,
och kan därför inte anropas från marin VHF-radio.

Trafiksignaler

Rött ljus betyder stopp. Grönt ljus betyder kör. Rött och vitt ljus betyder att broöppning är påbörjad.

Var noga med att respektera rött ljus även om bron är öppen och du inte ser någon annan båt. Det kan komma en passagerarbåt runt kröken. 

De fjärrstyra broarna är kameraövervakade. Samtal kan ske mellan brovakten och fritidsbåten genom de högtalare och mikrofoner som finns uppsatta vid broarna.

Skada

Skulle du råka ut för en skada med annan medtrafikant, ska du lösa det utan Göta kanalbolags inblandning. Skulle du råka ut för en skada och hävda skadeståndsanspråk mot Göta kanalbolag, vilket kommer att regleras genom försäkringsbolag, måste du omgående kontakta närmaste sluss/brovakt som tillkallar arbetsledningen. Du måste stanna kvar på skadeplatsen och skriftligen ge din version av det inträffade genom att fylla i en skadeanmälan. I övrigt sker all resa på båtägarens egen risk. Samtliga båtar som trafikerar Göta kanal ska ha minst ansvarsförsäkring.

Bro över Göta kanal

Passage av broar

Det är viktigt vid all passage av broar att ligga beredd framför bron i väntan på öppning för att visa att man vill passera. Om man ligger kvar vid kaj eller brygga är det svårt för brovakten att avgöra om man önskar passera eller ej. Det gäller inte minst vid fjärrstyrda broar.

 

Vägbroar med särskilda öppettider
De mest trafikerade vägbroarna öppnar vissa tider för fritidsbåtar. Öppningstiderna nedan gäller under Göta kanals högsäsong. Under beställningssäsongen öppnas broarna endast för beställd trafik enligt särskild färdplan.

 


Vägbron i Töreboda och Karlsborg öppnas varje hel och halv timme under kanalens högsäsong, dock ej kl 12, 13 och 16 på vardagar. Sista broöppning är kl 18.

 

E-22 bron i Söderköping öppnas varje hel och halv timme under kanalens högsäsong. Sista broöppning är kl 18. Fredagar och söndagar öppnas bron endast hel timme  mellan kl 15 och 18. Gäller även torsdag före midsommar.

 

Fjärrstyrda broar
Vissa broar över Göta kanal är fjärrstyrda. Brovakten kan av säkerhetsskäl endast öppna en fjärrstyrd bro åt gången. När flera broar manövreras från samma ställe kan det innebära en viss väntetid.
De fjärrstyrda broarna är kameraövervakade. Samtal kan ske mellan brovakten och fritidsbåtar genom de högtalare och mikrofoner som finns uppsatta vid broarna


I Trafikföreskrifter för Göta kanal kan du läsa vilka broar som är
fjärrstyrda
.


Järnvägsbroar
Tågtrafiken har företräde, varför väntetider kan uppstå vid järnvägsbroarna i Norsholm, Motala, Töreboda och Lyrestad. Var beredd att passera snabbt vid öppning av järnvägsbro, då Trafikverket endast medger korta avbrott för broöppning.

 

Göta kanal

Möte med passagerfartyg

Allmänt
Passagerarfartyg håller ofta en fart på 3-4 knop. Kanalens begränsade djup gör att det inte kan köra fortare. Ligg inte för nära bakom, det kan hända att fartyget måste stanna eller backa. På grund av de strömmar och sug som uppstår är det mycket riskabelt att köra om ett passagerarfartyg.
 

 

Möte
a) Följ eventuella anvisningar från kapten på fartyget. Om kapten inte anvisar på vilken sida mötet ska ske, gäller sjöfartsreglerna. Passera 2-3 m från passagerarfartyget med en fart på ca 4 knop. Det ger bra styrförmåga och bättre kontroll. Ligg inte för nära kanalkanten - kanalen har inte fullt djup där.

b) Om möte sker i en krök, så vill oftast passagerarfartyget ha ytterkurva. Det innebär att möte ibland sker styrbord mot styrbord, d v s fartyget kör "vänstertrafik". Fartyget kan tydliggöra sin avsikt med två korta ljudsignaler (girar babord).

 

Möte i smala passager
Vid Billströmmen, Spetsnäskanalen och Bergkanalen, är kanalen sprängd i berget. Här är smalt och endast fullt djup i mitten på kanalen, varför möte med passagerarbåt inte är möjligt.

Mellan Lanthöjden och Tåtorp kan möte endast ske vid de markerade mötesplatserna. Ligg mitt i kanalen till ca 30 meter från mötande passagerarbåt, gira något SB alternativt BB, möt passagerarbåten på 0,5 meters avstånd med 1-2 knops fart. Ge akt på skepparens signaler.

 

Förtöj ordentligt
Fritidsbåt, som ligger vid brygga eller kaj, måste vara väl förtöjd i för och akter när passagerarbåt passerar. Vid passage sjunker vattnet undan och ett kraftigt sug uppstår. Ha båten väl förtöjd. Man orkar inte hålla i tamparna för hand.

 

Trafikinformation
Slussvakterna känner till när passagerarfartyg är på väg. Fråga gärna slusvakten så att du är förberedd på möte.

 

Signaler som används av passagerarfartyg
- passagerarbåt går styrbord (höger) 1 kort •
- passagerarbåt går babord (vänster) 2 korta • •
- passagerarbåt backar 3 korta • • •

Passagerarbåtar ger följande signaler före ingång i:
- Billströmmen; två långa och en kort — — • (ostgående), två långa — — (västgående)
- Spetsnäskanalen; en lång ­ (ostgående), tre långa — — — (västgående)
- Bergkanalen: en lång  — (ostgående), två långa  — — (västgående)

Jolle vid slussning

Om du tar med jollen, bör den ligga på båten under slussning. Den blir annars lätt ett orosmoment för dig. Om det inte går bör den hållas i en så kort tamp som möjligt efter båten. Vid nedslussning bör du tänka på att dra in jollen ordentligt i slussen, så att den inte fylls med vatten om det rinner över den bakre slussporten. Jollen får inte befinna sig över slusströskeln vid det bakre portparet.

Servicekortet Göta kanal 2013

Servicekortet - din nyckel till kanalens gästhamnar

Göta kanals Servicekort ger tillgång till Göta kanals gästhamnsanläggningar med toalett, dusch, tvättmaskin m m.

Kortet är också laddat med fritt inträde till Göta kanalutställningen i Motala.

 

Shopen i Sjötorp

Shop i Mem och Sjötorp

Vid slussen i Mem och Sjötorp kan du köpa tampar, fendrar, flytvästar, kanalböcker, kepsar, m m, hos våra slussvakter.